Algemene voorwaarden

Een ieder die gebruik maakt van de Stichting Biobank Oost Nederland (STIBION) heeft kennis genomen van, en gaat akkoord met, onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden voor gebruik van STIBION

Use of STIBION’s services is governed by this agreement. STIBION is located at Colosseum 65, 7521 PP, Enschede, The Netherlands. STIBION does not provide medical advice or diagnose. Data about urine and blood values, blood pressure, weight, and other related measurements are used for research and are not used as part of a medical screening.

Participant and physician are responsible for good and accurate registration information. Participant and healthcare professionals are responsible for the security of the data with which they access the services of STIBION such as Urimon.

De gebruiker van STIBION is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid (o.a. goede virusscanner) en integriteit van de computer waarmee de website geraadpleegd wordt, en de gegevens worden overgedragen.

The user of Urimon is responsible for the security (including a good virus scanner) and integrity of the computer with which the website is consulted.

STIBION dienstverlening

STIBION neemt bloed en urine af van deelnemers die daarvoor toestemming hebben gegeven. Bloed wordt verwerkt tot plasma en opgeslagen in gecontroleerde vriezers bij een temperatuur van -80 graden Celsius. Urine wordt verwerkt tot cel vrije urine en opgeslagen in gecontroleerde vriezers bij -20 graden Celsius. Gegevens van deelnemers die daarvoor toestemming hebben gegeven, worden verkregen door middel van vragenlijsten die de deelnemers invullen, via huisartsen en van nationale gegevensbanken zoals PALGA en IKNL. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. STIBION handelt in overeenstemming met nationale en internationale regels op het gebied van veilige informatieoverdracht.

STIBION stelt lichaamsmateriaal en gegevens van deelnemers in geanonimiseerde vorm ter beschikking aan partijen die onderzoek doen naar gezondheidsmonitoring en vroege detectie van ziekte, mits een onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de daartoe bevoegde toetsingscommissie. STIBION handelt conform normen zoals 'informatiebeveiliging in de zorg, NEN7510, 7511 en 7512' en normen voor het veilig gebruik van wachtwoorden (NEN12251). Alleen de deelnemers, hun behandelend artsen en de biobank beheerder hebben toegang tot de persoonsgegevens. Bescherming van de privacy wordt beschreven in de privacy verklaring.

Beschikbaarheid STIBION dienstverlening

STIBION streeft naar een beschikbaarheid van haar dienstverlening van 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7). Hiervoor heeft STIBION verschillende technische maatregelen genomen. STIBION kan niet garanderen dat de 24/7 beschikbaarheid in alle gevallen gerealiseerd wordt. STIBION aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site danwel voortkomend uit technische gebreken.

Verwijzing NLdigital Voorwaarden 2020

Naast bovenstaande zijn op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten van STIBION, voor zover niet in tegenspraak met bovenstaande, de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht.